Vyslanie verzus pracovná cesta

Režim vyslania v rámci cezhraničného poskytovania služieb v kontexte novely Zákonníka práce účinnej od 30. 7. 2020?

Image4042

Celá otázka:

Zamestnanec slovenského zamestnávateľa za účelom vykonania čiastkových úkonov, napr. zobratie prístroja alebo vzorky materiálu, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie poskytnutia objednanej služby klientovi, cestuje do iného štátu EÚ/EHS, pričom ide o krátkodobé cesty, napr. cesty trvajú 1 hodinu.

Výslednú službu poskytuje slovenský zamestnávateľ na území SR. Predstavuje predmetná situácia režim vyslania v rámci cezhraničného poskytovania služieb v kontexte novely Zákonníka práce účinnej od 30. 7. 2020?

Odpoveď:

Podstata vyslania zamestnanca spočíva v tom, že zamestnanec má v pracovnej zmluve dohodnuté miesto výkonu práce na Slovensku, avšak počas určitej doby bude dočasne vykonávať prácu v rámci poskytovania služieb v inom členskom štáte. Vyslanému zamestnancovi zabezpečuje pracovné podmienky vysielajúci zamestnávateľ, ktorý ho dočasne vysiela na výkon práce do prijímajúceho štátu a je súčasne zodpovedný, aby úroveň pracovných podmienok a podmienok zamestnávania vyslaného zamestnanca zodpovedala smernici o vysielaní pracovníkov.

Vyslaním zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb je jeho cezhraničné:

  1. vyslanie pod vedením a na zodpovednosť vysielajúceho zamestnávateľa na základe zmluvy medzi vysielajúcim zamestnávateľom ako cezhraničným poskytovateľom služby a príjemcom tejto služby, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah,
  2. vyslanie medzi ovládajúcou osobou a ovládanou osobou alebo medzi ovládanými osobami, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah, alebo
  3. dočasné pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah.

Slovenský zamestnávateľ môže vyslať svojho zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb z územia SR na územie iného členského štátu EÚ/EHS len na základe písomnej dohody, ktorá musí obsahovať deň začatia a skončenia vyslania, druh práce počas vyslania, miesto výkonu práce počas vyslania, mzdové podmienky počas vyslania. Slovenský zamestnávateľ nemôže vyslať svojho zamestnanca do inej krajiny, pokiaľ s tým zamestnanec nesúhlasí. Zamestnávateľ je povinný ešte pred vyslaním informovať zamestnanca o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania podľa práva členského štátu, na ktorého územie je vyslaný.

Novela ZP účinná od 30. 7. 2020 (zákon č. 307/2019 Z. z) nemení definíciu vyslania, ani jeho charakteristické znaky. Predmetná novela bola prijatá za účelom splnenia povinnosti transponovať smernicu č. 957/2018/EÚ do právneho poriadku SR. Ide najmä o:

  • doplnenie okruhu ustanovení pracovného práva SR, ktoré sa na pracovnoprávny vzťah zamestnanca vyslaného na územie SR majú aplikovať – napr. ide o aplikáciu ďalších povinných zložiek mzdy, ako sú mzdové zvýhodnenia za prácu, náhradu stravy, ubytovania, dopravy v prípade pracovnej cesty v rozsahu a za podmienok ako sú hradené aj slovenským zamestnancom s uplatnením zásady vylúčenia dvojitého hradenia nákladov,
  • zabezpečenie porovnateľných pracovných a mzdových podmienok pre zamestnancov vyslaných zahraničnou agentúrou dočasného zamestnávania k užívateľskému zamestnávateľovi,
  • odlíšenie tzv. „krátkodobého vyslania“ (do 12 alebo 18 mesiacov), kde sa aplikuje pracovné právo SR len v rozsahu tvrdého jadra a tzv. „dlhodobého vyslania“ (nad 12 alebo 18 mesiacov), kde sa má aplikovať celé pracovné právo SR s výnimkou pravidiel založenia, vzniku, skončenia a zániku pracovného pomeru, zákazu výkonu inej zárobkovej činnosti počas trvania pracovného pomeru a zákazu konkurenčnej činnosti,
  • ustanovenie pravidiel počítania doby vyslania vo vzťahu k tzv. reťazeniu vyslaní (ak vyslaného zamestnanca na tom istom mieste a s tým istým druhom práce vystrieda iný vyslaný zamestnanec),
  • úpravu informačnej povinnosti užívateľského zamestnávateľa voči dočasnému zamestnávateľovi (agentúre dočasného zamestnávania), keď zamestnanec vyslaný na územie SR dočasným zamestnávateľom (agentúrou dočasného zamestnávania) k užívateľskému zamestnávateľovi má byť v rámci cezhraničného poskytovania služieb užívateľským zamestnávateľom v inom štáte vyslaný na výkon práce do iného štátu.

Odpoveď je uvedená v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

Autor: Nicolas Hamlock

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace komentované ustanovenia

AUTOR

Nicolas Hamlock

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

19.10.2020

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.