Vyhľadávanie 'Dobrý starosta' > Finančný spravodajca
153 výsledkov
...
FS - 7/2019
Číslo: MF/006095/2019-1411
Dátum uverejnenia: 31. 7. 2019
Problematika: finančnej kontróly a vnútorného auditu

MF SR vydáva metodické usmernenie s cieľom upraviť overovanie verejného obstarávania v rámci výkonu vládneho auditu a vnútorného auditu vo vzťahu k vlastným zdrojom SR.

FS - 5/2019
Číslo: MF/013218/2019-243
Dátum uverejnenia: 30. 5. 2019
Problematika: finančnej kontroly

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydáva pokyn, ktorým sa upravuje spôsob a rozsah predkladania výsledkov kontrol, vládnych auditov a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy oznámených kontrolnými orgánmi, auditujúcimi orgánmi a organizačnými zložkami ministerstva oprávnenými vykonať finančné kontroly, vládne audity a kontroly nakladania s verejnými prostriedkami podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

FS - 5/2019
Číslo: MF/007422/2019-75
Dátum uverejnenia: 22. 5. 2019
Problematika: finančná

Opatrením sa ustanovuje vzor formulára majetkového priznania, podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie a činnosti zakázané tehotným príslušníčkam finančnej správy.

FS - 5/2019
Číslo: MF/007421/2019-75
Dátum uverejnenia: 22. 5. 2019
Problematika: finančná

Opatrením sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty ozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí a hodnota služobnej rovnošaty neozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí.

FS - 5/2019
Číslo: MF/012321/2019-1411
Dátum uverejnenia: 15. 5. 2019
Problematika: finančnej kontróly a vnútorného auditu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite vydáva etický kódex pre výkon vnútorného auditu, ktorý sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, ktorí vykonávajú vnútorný audit v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. Tento etický kódex stanovuje, na základe všeobecne uznávaných a uplatňovaných morálnych pravidiel a hodnôt spoločenského styku, základné princípy a pravidlá správania sa, ktorých dodržiavanie je nevyhnutné a dôležité pri výkone vnútorného auditu.

FS - 5/2019
Číslo: MF/012170/2019-1411
Dátum uverejnenia: 2. 5. 2019
Problematika: finančnej kontróly a vnútorného auditu

Metodické usmernenie k výkonu vnútorného auditu upravuje výkon vnútorného auditu podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. Metodické usmernenie upravuje základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania vnútorného auditu pre všetkých zamestnancov správcov kapitol štátneho rozpočtu podľa § 9 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorí vykonávajú vnútorný audit. Cieľom metodického usmernenia je zabezpečiť jednotnú aplikáciu vybraných ustanovení §10, §16 až 18 a § 20 až 28 zákona o finančnej kontrole a audite.

FS - 4/2019
Číslo: MF/7321/2019-732
Dátum uverejnenia: 26. 4. 2019
Problematika: daňová

Poučenie na vyplnenie daňového priznania k spotrebnej dani z liehu súkromným výrobcom destilátu.

FS - 4/2019
Číslo: MF/7106/2019-732
Dátum uverejnenia: 25. 4. 2019
Problematika: daňová

Vzor oznámenia o výrobe destilátu, ktorý je prílohou vyhlášky MF SR č. 108/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor oznámenia o výrobe destilátu, ustanovený podľa § 49a ods. 4 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 290/2018 Z. z.

FS - 4/2019
Číslo: MF/008005/2019-1411
Dátum uverejnenia: 5. 4. 2019
Problematika: finančnej kontróly a vnútorného auditu

Ministerstvo financií SR vydáva toto metodické usmernenie podľa § 3 písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite s cieľom zabezpečiť jednotnú aplikáciu ustanovení zákona č. 357/2015 Z. z. Metodické usmernenie je záväzné pre orgány verejnej správy vykonávajúce finančnú kontrolu podľa zákona č. 357/2015 Z. z.; prílohou metodického usmernenia sú odporúčané vzory, ktoré si orgány verejnej správy môžu upraviť s ohľadom na svoje potreby.

FS - 3/2019
Číslo: MF/009168/2019-411
Dátum uverejnenia: 18. 3. 2019
Problematika:

Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 vydaná v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy obsahuje textovú a prílohovú časť. Prílohu č. 1 tvoria Kódy zdrojov, prílohu č. 2 Formuláre na spracovanie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022, prílohu č. 3 tvorí Číselník samostatných účtov štátnych rozpočtových organizácií.

...