Vyhľadávanie 'Dobrý starosta' > Príklady z praxe
2925 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 1. 2020
Dátum publikácie: 3. 7. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Otázka sa týka usmernenia MPSVaR SR k poskytnutiu finančného príspevku na mzdy, ktoré je zverejnené na stránke http://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby. Môže sa ako funkčný plat zamestnanca použiť na vyplácanie nemocenského plat určený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. vrátane kreditového príplatku podľa § 14 zákona a príplatku za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla a príplatku za vedenie služobného motorového vozidla podľa § 14b uvedeného zákona, ak sa uvedené príplatky podľa § 14 a § 14b zákona nepovažujú za oprávnené výdavky na poskytnutie uvedeného finančného príplatku? A v tomto prípade sa nepovažujú aj za oprávnené výdavky aj na odvody zamestnávateľa z týchto príplatkov?

Právny stav od: 1. 1. 2019
Dátum publikácie: 3. 7. 2020
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Akým spôsobom účtuje knižnica o prijatí finančných prostriedkov na základe závetu a ako takýto príjem klasifikuje?

Právny stav od: 1. 1. 2019
Dátum publikácie: 3. 7. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Akou formou má byť zamestnancovi oznámené, že mu zamestnávateľ priznal/znížil alebo odobral osobný príplatok, ak sa na odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme nevzťahuje zákon č. 553/2003 Z. z., ale postupuje sa podľa Zákonníka práce a odmeňovanie zamestnancov je dohodnuté v kolektívnej zmluve, a teda aj podmienky priznávania, odoberania a znižovania osobného príplatku? Ide o zamestnávateľa – právnickú osobu zriadenú štátnym orgánom (ministerstvom) – nemocnica. Môže byť oznámenie týkajúce sa osobného príplatku, jeho priznanie, zmeny, odobratia súčasťou rozhodnutia o mzde, či sa má vyhotoviť samostatné oznámenie, ktoré sa doručí zamestnancovi? Môže takýto zamestnávateľ k pracovnej zmluve vydávať „Rozhodnutie o mzde" alebo má byť v pracovnej zmluve len odkaz na kolektívnu zmluvu?

Právny stav od: 1. 9. 2019
Dátum publikácie: 3. 7. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Uchádzačka na pozíciu učiteľka v MŠ má ukončený odbor Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy na Pedagogickej fakulte v TU v Trnave rok 2005 až 2008, ukončené v júni 2008 - Bc., VŠ II. odbor technológia potravín. V súčasnosti študuje v odbore učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo na SPŠ v Bratislave – 2-ročné pomaturitné štúdium. Termín ukončenia bude v máji 2020.

Môže uvedená uchádzačka nastúpiť na pozíciu učiteľky MŠ od 12/2019? Ak by nastúpila, do akého kariérového stupňa ju zaradiť? Ako VŠ II. stupeň nekvalifikovaný a 6. platová trieda?

Od 3/2009 je zamestnaná ako učiteľka v materskej škole, kde bola triednou a aj uvádzajúcou učiteľkou.

Právny stav od: 1. 1. 2017
Dátum publikácie: 2. 7. 2020
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Môže obec čerpať na hroziace súdne spory prostriedky z rezervného fondu?

Právny stav od: 1. 1. 2016
Dátum publikácie: 2. 7. 2020
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Môže obec novembri 2019 zapracovať do rozpočtu na rok 2020 výstavbu parkovacej plochy z rezervného fondu 25 tis. €, ktoré má narozpočtované pre rok 2019?

Právny stav od: 1. 1. 2019
Dátum publikácie: 1. 7. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Zamestnávateľ má prijať zdravotníckeho pracovníka – sestru, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa odbor ošetrovateľstvo. Odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných činností v špecializačnom odbore (§ 33 ods. 4) nepredložila. Prax má viac ako 5 rokov, ale nie v špecializačnom odbore. Zaradiť ju podľa § 80ab ods. 1 alebo § 80ab ods. 4?

Právny stav od: 1. 1. 2019
Dátum publikácie: 1. 7. 2020
Autor: Lucián Jakubík

Je správny účtovný zápis 042/548 z dôvodu nevyužiteľného potenciálu? Zároveň sa zaúčtuje zrušenie opravnej položky k účtu 042, a to 094/558?

Právny stav od: 1. 9. 2019
Dátum publikácie: 1. 7. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Ako má byť správne zaradená zamestnankyňa obce, ktorá má úplné vysokoškolské vzdelanie ekonomické a vykonáva komplexné zabezpečenie prác na úseku rozpočtovania, financovania a účtovníctva, metodické usmerňovanie v oblasti finančného riadenia škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a má na starosti tvorbu VZN na úrovni obce? 

Ako má byť správne zaradená zamestnankyňa obce, ktorá má úplné vysokoškolské vzdelanie v odbore sociálna práca a vykonáva samostatnú odbornú prácu v oblasti miestnych daní a poplatkov, zisťovanie právnych vzťahov k nehnuteľnostiam a má na starosti tvorbu VZN na úrovni obce? 

Právny stav od: 1. 9. 2011
Dátum publikácie: 30. 6. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová

Môže zamestnávateľ skončiť so zamestnancom pracovný pomer v skúšobnej dobe, keď je práceneschopný?

...