Vyhľadávanie 'Dobrý starosta' > Príklady z praxe
2204 výsledkov
...
Dátum publikácie: 17. 9. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Má poslanec obecného zastupiteľstva právo vyžiadať si a dostať od obce pred schvaľovaním záverečného účtu obce hlavnú knihu, výsledovku, FIN 1-12/2018, súvahu?

Dátum publikácie: 17. 9. 2019
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Môže obec organizovať bál, ak je v rozpočtovom provizóriu a ako má o tejto aktivite účtovať (príjmy a výdavky)?

Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková

Daňovník – právnická osoba účtujúca v sústave podvojného účtovníctva odpisuje multifunkčné kopírovacie zariadenie zaradené do 1. odpisovej skupiny so vstupnou cenou 8 000 eur. Ročný odpis predstavuje sumu 2 000 eur. Daňovník uvedené multifunkčné kopírovacie zariadenie prenajíma, nájomná zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú s možnosťou výpovede. Nájomca vypovie zmluvu k 31. 3. Za obdobie od 1. 1. do 31. 3. daňovník má výnos z prenájmu 600 eur...

Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Lucián Jakubík

Školská jedáleň je organizačným útvarom základnej školy s právnou subjektivitou.

Zamestnanci školskej jedálne neboli v dôsledku chorobnosti v práci v dostatočnom počte, aby mohli zabezpečiť navarenie obeda pre žiakov a zamestnancov školy. Zo stravy v školskej jedálni boli všetci stravníci v tomto období odhlásení. Z tohto dôvodu riaditeľka školy objednala dovoz stravy dodávateľským spôsobom pre žiakov a zamestnancov od externej spoločnosti, ktorá stravu navarila a doviezla. Dovoz stravy sa uskutočnil na faktúru, ktorá bola vystavená na celkový počet odobratých jedál za žiakov a zamestnancov. Žiaci a zamestnanci následne uhradili sumu za odobraté obedy na príjmový účet školy. Peniaze škola previedla zriaďovateľovi, ktorý jej ich vrátil na výdavkový účet na úhradu faktúry.

Ako zaúčtovať: vyzbierané prostriedky od žiakov a zamestnancov pri vklade na príjmový účet, ich prevod zriaďovateľovi, faktúru od dodávateľa za stravu, réžiu pre žiakov a stravu pre zamestnancov?

Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Akým spôsobom účtovať o nákladoch na nastavenie tlačiarne, obstaranie tonerov do tlačiarne a inštalácii internetových služieb a siete aj s podpoložkou ekonomickej klasifikácie?

Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Ako má správne obec klasifikovať výdavky spojené s obstaraním odevu pre obecný spevokol?

Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková

V obci sa nachádza skládka odpadov, ktorá neodvádza poplatok za uloženie odpadu obci, ale odvádza poplatok Envirofondu a Envirofond to poukáže v nižšej sume obci. Ako zaúčtovať príjem z poplatku za uloženie odpadu z Environmentálneho fondu? Kód zdroja na akú príjmovú položku, zúčtovací účet a výnosy?

Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Cirkevná škola chce pri príležitosti ukončenia gymnázia excelentným žiakom udeliť finančný dar. Je možné tento finančný dar považovať za iné ocenenie v zmysle školského zákona?

Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Podľa súčasne platného zákona je učiteľ zaradený do kategórie pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou, ak má PhD. + 3 roky praxe. Učiteľka štúdium ukončila v júli 2016 s nástupom do zamestnania (stredná škola) k 4. 9. 2016. Od roku 2013 do roku 2016 vykonávala prax aj na vysokej škole, čo má potvrdené z fakulty. Od 1. 9. 2019 má byť účinný nový zákon, kde je potrebné mať 5 rokov praxe k 1. atestácii.

Zaradiť pracovne učiteľku podľa súčasne platného zákona alebo podľa zákona, ktorý bude platiť od 1. 9. 2019?

Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Lucián Jakubík

V ZŠ sa stravujú deti z cudzej MŠ (MŠ nie je súčasťou ZŠ, deti sa stravujú na základe zmluvy. ZŠ nevedie menný zoznam 5 ročných stravníkov, len eviduje a účtuje počty odobratej stravy). Ako postupovať pri účtovaní a kolobehu ŠD voči zriaďovateľovi?

1. Štátna dotácia príde na účet MŠ (kód zdroja 111).
2. MŠ zo štátnej dotácie uhradí faktúry za skutočne odobraté obedy, ktoré vystavila ZŠ.
3. Peniaze za tieto faktúry prídu na príjmový účet (PÚ) ZŠ (kód zdroja 72).

ZŠ má tieto peniaze odviesť zriaďovateľovi alebo má z nich rovno uhradiť DFA za potraviny? To znamená, že ŠD príde na účet MŠ, ale faktúry za potraviny platí ZŠ. Ako má každá škola tento kolobeh zaúčtovať a rozpočtovať?

...