Vyhľadávanie 'Dobrý starosta' > Odborné články
2076 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 1. 2020
Dátum publikácie: 11. 8. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Moc bola oddávna veľkým pokušením pre tých, ktorí ju mali v rukách. Predstavuje riziko zneužitia, ak sa jej v rukách jednej osoby nahromadí priveľa. Preto existuje právna úprava, ktorá upravuje vzájomnú nezlučiteľnosť niektorých funkcií a snaží sa zamedzovať konfliktu záujmov. Konflikt záujmov môžeme vnímať v rovine zákonnej a v rovine etickej. V našom príspevku sa budeme zaoberať len konfliktom záujmov z pohľadu právnej úpravy. Zameriame sa pritom na oblasť obecnej samosprávy, konkrétne na dva typy verejných funkcionárov – starostov obcí/primátorov miest a poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev.

Právny stav od: 1. 1. 2020
Dátum publikácie: 11. 8. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Podľa ustanovenia § 10 ods. 1 zákona o obecnom zriadení sú orgánmi obce obecné zastupiteľstvo a starosta obce (resp. v mestách podľa ustanovenia § 24 zákona o obecnom zriadení mestské zastupiteľstvo a primátor mesta), pričom ide o orgány v rovnocennom postavení, teda nie sú vo vzťahoch vzájomnej podriadenosti/nadriadenosti.

Právny stav od: 1. 1. 2020
Dátum publikácie: 11. 8. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Zákon o ochrane verejného záujmu sa rovnako ako príslušné ustanovenia zákona o obecnom zriadení vzťahuje na starostov obcí a primátorov miest a starostov mestských častí v Bratislave a v Košiciach, pričom pre účely tohto zákona sa starostovia mestských častí v Bratislave a Košiciach považujú za starostov obce.

Právny stav od: 30. 6. 2020
Dátum publikácie: 3. 8. 2020
Autori: DATAsec sk, Ing. Stanislav Guláš

Tento článok je určený pre spracovateľov a tvorcov bezpečnostnej dokumentácie v oblasti fyzickej a objektovej bezpečnosti (FOB) i bezpečnosti prostredia, pre bezpečnostných manažérov, interných a externých audítorov informačnej a kybernetickej bezpečnosti, pre pracovníkov zodpovedných za oblasť spracovania a udržiavania bezpečnostnej dokumentácie kybernetickej bezpečnosti, systému riadenia informačnej bezpečnosti, ako aj pre záujemcov o túto problematiku.

Právny stav od: 1. 7. 2020
Dátum publikácie: 31. 7. 2020
Autori: Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o., JUDr. Katarína Liebscherová

Minulý rok schválil parlament veľkú novelu zákona o odpadoch, ktorá priniesla najmä transpozíciu tzv. „odpadového balíka“. Novela priniesla veľké množstvo zmien, ktoré nadobudnú účinnosť postupne až do roku 2023. Prvá časť zmien nadobudla účinnosť už 27. 12. 2019. Významná časť zmien nadobúda účinnosť 1. 7. 2020. Najdôležitejšie zmeny, ktoré platia od tohto dátumu, sa dozviete v tomto článku.

Právny stav od: 1. 7. 2020
Dátum publikácie: 27. 7. 2020
Autori: EKO-KOMPLET, s.r.o., Ing. Karin Štecová, PhD.

Politika odpadového hospodárstva by sa mala zameriavať aj na obmedzovanie využívania prírodných zdrojov a uprednostňovať praktické uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“. Aby sa prispelo k dosiahnutiu cieľov, členské štáty EÚ využijú hospodárske nástroje a ďalšie opatrenia na stimulovanie uplatňovania hierarchie odpadového hospodárstva.

Právny stav od: 1. 1. 2020
Dátum publikácie: 17. 7. 2020
Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.

Príspevok rozoberá povinnosti zamestnávateľa ohľ. evidovania pracovného času.

Právny stav od: 1. 1. 2020
Dátum publikácie: 17. 7. 2020
Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.

Pracovný čas je stanovený časový úsek, počas ktorého je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní si pracovné povinnosti podľa pracovnej zmluvy.

Právny stav od: 1. 1. 2020
Dátum publikácie: 17. 7. 2020
Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.

Problematika evidencie pracovného času sa stala predmetom rozhodovacej praxe Súdneho dvora Európskej únie, a to v rozsudku C-55/18 zo dňa 14. mája 2019 vo veci CCOO (španielsky odborový zväz) proti spoločnosti Deutsche Bank SAE. Keďže úlohou Súdneho dvora Európskej únie je zabezpečiť rovnaký výklad a uplatňovanie právnych predpisov EÚ v každom členskom štáte EÚ a zabezpečiť dodržiavanie právnych predpisov zo strany jednotlivých členských štátov a inštitúcií EÚ, na základe uvedeného rozsudku musia členské štáty uložiť zamestnávateľom povinnosť zaviesť hodnoverný, objektívny a dostupný systém, ktorý umožní merať dĺžku denného pracovného času odpracovaného zamestnancami vrátane nadčasov a overiť plnenie dohodnutého pracovného času.

Právny stav od: 1. 1. 2020
Dátum publikácie: 17. 7. 2020
Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.

Pri využití všetkých možností a foriem evidencie pracovného času je potrebné dbať na ochranu osobných údajov zamestnancov.

...