677 výsledkov
...
Image45359.jpg

Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: TASR

S účinnosťou od 1. októbra 2019 platí právna úprava vyplývajúca zo zákona o geodézii a kartografii.

Image4875.jpg

Dátum publikácie: 28. 11. 2019
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Smernica je v súlade so zákonom o účtovníctve v nadväznosti na zákon o dani z príjmov a Opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre RO, PO, štátne fondy, obce a VÚC pre podmienky organizácie/obce v účtovnom roku 2019 a 2020.

Image36614.jpg

Dátum publikácie: 25. 11. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Príspevok rozoberá niektoré úlohy obce ako: sociálny pohreb, návrat z výkonu trestu odňatia slobody a z výkonu väzby, príspevky deťom v detských domovoch a ich rodičom, aktivačná činnosť – menšie obecné služby.

Image24422.jpg

Dátum publikácie: 22. 11. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová

Do ktorej odpisovej skupiny a s akou dĺžkou odpisovania má obec zaradiť a odpisovať stavbu „Urnový háj“? Je to samostatne stojaca stavba, ktorá sa skladá zo zvislej urnovej steny a vodorovnej konštrukcie.

Image25745.jpg

Dátum publikácie: 18. 11. 2019
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD., daňová poradkyňa

V júli 2019 príspevková organizácia obce uskutočnila pre obec rekonštrukciu chodníkov prostredníctvom SZČO. Je správne považovať rekonštrukciu chodníkov uskutočnenú prostredníctvom SZČO za hlavnú činnosť a fakturovať obci bez DPH?

Image37079.jpg

Dátum publikácie: 12. 11. 2019
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Obec týmto VZN pre zriaďovateľov vo svojej pôsobnosti určí podrobnosti financovania, lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude subjekt financovať, výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka, deň v mesiaci, do do ktorého poskytne finančné prostriedky.

Image23073.jpg

Dátum publikácie: 11. 11. 2019
Autor: Ministerstvo vnútra SR

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni.

Image44996.jpg

Dátum publikácie: 6. 11. 2019
Autor: JUDr. Ondrej Beracka

Vzory všeobecne záväzných nariadení obce/mesta k miestnym daniam.

program-obnovy-dediny.jpg

Dátum publikácie: 4. 11. 2019
Autor: Slovenská agentúra životného prostredia

Podávanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu je spustené.

Image20454.jpg

Dátum publikácie: 29. 10. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Jednou z právomocí obcí je aj prejednávať priestupky alebo iné správne delikty a ukladať za ne sankcie. Obec tak v tomto prípade vystupuje ako správny orgán.

...
/res/vssr-top-dot.png

Aktuality

Legislatívne správy (0)
Spravodajstvo (0)