713 výsledkov
...
Image47511.jpg

Dátum publikácie: 6. 4. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Môže obec uzatvoriť s obyvateľkou obce zmluvu o dobrovoľníckej činnosti na šitie rúšok (v čase epidémie koronavírusu) a poskytnúť jej aspoň nejakú minimálnu odmenu?

Image47551.jpg

Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Jednou z povinných náležitostí prevádzkovania pohrebiska v obci je prevádzkový poriadok pohrebiska. Dôležitou súčasťou dokumentov v obci je tiež všeobecne záväzné nariadenie o určení ochranného pásma pohrebiska.

Image47489.jpg

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Ministerstvo vnútra SR

Od štvrtka 12. marca 2020 od 6. hodiny je na Slovensku vyhlásená mimoriadna situácia. Kde hľadať informácie?

Image40756.jpg

Dátum publikácie: 24. 3. 2020
Autor: JUDr. Martin Píry, Ph.D

Článok upozorňuje na možné priestupky a správne delikty na úseku civilnej ochrany a ochrany verejného zdravia. Uvádza tiež možné trestnoprávne dôsledky protiprávnych konaní.

Image47174.jpg

Dátum publikácie: 20. 3. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Ako má obec postupovať v tejto situácii počas epidémie pri občianskych obradoch ako sú svadby a pohreby? Dozviete sa v článku.

Image14148.jpg

Dátum publikácie: 20. 3. 2020
Autor: Ministerstvo vnútra SR

MV SR odporúčalo matričným úradom, aby sa riadili všeobecnými pokynmi a nariadeniami, ktoré vyplynuli zo záverov zasadnutia Ústredného krízového štábu na zamedzenie šírenia koronavírusu.

tt_dve-vrecia-s-odpadom.jpg

Dátum publikácie: 18. 3. 2020
Autor: Ministerstvo životného prostredia SR

Obmedzenia činností v súvislosti so šírením koronavírusu sa netýkajú odvozu, zberu, spracovania, ukladania či ďalšieho nakladania s odpadom. Ako majú domácnosti nakladať použitými rúškami či respirátormi?

Image23461.jpg

Dátum publikácie: 18. 3. 2020
Autor: Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo vnútra SR pripravilo a rozposlalo obciam základné kroky, aby zabránili prípadnému šíreniu koronavírusu v marginalizovaných komunitách.

Image46960.jpg

Dátum publikácie: 16. 3. 2020
Autor: Ing. Terézia Urbanová

Výročnú správu zostavujú účtovné jednotky, ktoré musia mať overenú účtovnú závierku audítorom. V podmienkach samosprávy musí byť audítorom overená individuálna a konsolidovaná účtovná závierka obce a VÚC. 

Image35516.jpg

Dátum publikácie: 9. 3. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Hlavný kontrolór obce bol odvolaný z funkcie z dôvodu podľa § 18a ods. 9 písm. a) zákona o obecnom zriadení. Ako s ním ukončiť pracovný pomer?

...
/res/vssr-top-dot.png

Aktuality

Legislatívne správy (0)
Spravodajstvo (0)