650 výsledkov
...
Image6076.jpg

Dátum publikácie: 21. 8. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

V súvislosti s novelou zákona o veterinárnej starostlivosti vyplýva pre obce od 1. septembra 2019 nová povinnosť.

Image4327.jpg

Dátum publikácie: 20. 8. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Môže obec na základe žiadosti o informáciu poskytnúť kópie dokladov preukazujúcich, kto je platiteľom dane za posledných 7 rokov za určité konkrétne pozemky?

Image30081.jpg

Dátum publikácie: 16. 8. 2019
Autor: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) otvoril piate hodnotiace kolo na žiadosti obcí a miest o dotácie na zriadenie bezplatných wifi zón.

Image25954.jpg

Dátum publikácie: 16. 8. 2019
Autori: TASR, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Základné školy, ako aj ich zriaďovatelia sa môžu od začiatku tohto mesiaca uchádzať o finančné prostriedky na dotovanie miezd pracovníkov v školských kuchyniach.

Image38868.jpg

Dátum publikácie: 12. 8. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Súťaž ako zásada pri prevode vlastníctva majetku obce, schvaľovanie prevodu vlastníctva majetku obce pri obchodnej verejnej súťaži, podmienky obchodnej verejnej súťaže, obchodná verejná súťaž na prenájom majetku obce.

Image40472.jpg

Dátum publikácie: 9. 8. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Je možné regulovať čas predaja v obchodných prevádzkach v obci, ak je taká požiadavka zo strany obyvateľov najmä v cirkevné sviatky a nedele, pričom tieto prevádzky sú prevádzkované živnostníkmi, nie zamestnancami?

Image33860.jpg

Dátum publikácie: 8. 8. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Môže obec odmeňovať svojich zamestnancov podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme aj podľa poriadku odmeňovania upraveného podľa Zákonníka práce?

Image43355.jpg

Dátum publikácie: 31. 7. 2019
Autor: JUDr. Martin Píry, Ph.D

Článok sa zaoberá dvomi najčastejšími okruhmi problémov, ktoré sa vyskytujú v prípade postavenia obce ako stavebného úradu, a to nestrannosťou rozhodovania obce a jej garancie v zákone a vzťahom obecného zastupiteľstva a komisie k činnosti stavebného úradu.

Image36905.jpg

Dátum publikácie: 29. 7. 2019
Autor: Lucián Jakubík

Ak by rozpočtová organizácia obce ušetrila vlastné príjmy od klientov v čiastke napr. 5 000 € a chcela by ich použiť na mzdy za mesiac január budúceho roka, previedla by ich z príjmového účtu na obec na konci roka, ako túto čiastku účtovať v rozpočtovej organizácii, aby nevykázala zisk?

Image16429.jpg

Dátum publikácie: 22. 7. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Môže obecné zastupiteľstvo určiť v zásadách hospodárenia s majetkom obce podmienku, že uzavretie každej zmluvy, vychádzajúcej z verejného obstarávania, musí schváliť obecné zastupiteľstvo?

...
/res/vssr-top-dot.png

Aktuality

Legislatívne správy (0)
Spravodajstvo (0)