Posúdenie zdravotnej spôsobilosti po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti

Zamestnanec má zdravotné problémy, ktoré skončili jeho práceneschopnosťou v období od 7. novembra 2019 do 30. júna 2020 a následne od 6. novembra 2020 do 14. marca 2021. Aká je jeho podporná doba práceneschopnosti, kedy mu vzniká nárok na ďalšiu práceneschopnosť a na aké dlhé obdobie?

Image6010

Celá otázka:

Zamestnanec má zdravotné problémy, ktoré skončili jeho práceneschopnosťou v období od 7. novembra 2019 do 30. júna 2020 a následne od 6. novembra 2020 do 14. marca 2021. Aká je jeho podporná doba práceneschopnosti, kedy mu vzniká nárok na ďalšiu práceneschopnosť a na aké dlhé obdobie? Je postačujúce na nástup do práce po dlhodobej práceneschopnosti jej ukončenie a prípadný záznam v zápisníku bezpečnosti práce, že je spôsobilý vykonávať prácu na pozícii?

Má zamestnávateľ právo poslať takého zamestnanca na lekárske vyšetrenie s cieľom zistiť jeho pracovnú spôsobilosť? Kto je oprávnený takýto posudok vypracovať? Je postačujúce aj vyjadrenie psychológa, že zamestnanec je spôsobilý na výkon práce? Zamestnanec pracuje u zamestnávateľa na pozícii údržbár, ktorá je zaradená do 2. kategórie pri posúdení rizika. Čo v prípade, ak sa na lekárskom vyšetrení zistí, že zamestnanec je spôsobilý vykonávať svoju prácu, ale s obmedzením (napr. zákaz práce v noci, zákaz práce vo výškach), stačí takáto informácia evidovaná v zápisníku BOZP? Aké možnosti má zamestnávateľ v prípade, že zamestnanec nebude spôsobilý vykonávať pracovnú činnosť na pozícii údržbár? Zamestnanec nemá príslušné vzdelanie, školenia alebo kurzy na vykonávanie iných pracovných činností.

Odpoveď:

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v § 34 a ods. 14 a 5 definuje vznik nároku na nemocenské od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Nárok na nemocenské zaniká dňom nasledujúcim po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti, najneskôr však uplynutím 52. týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti (ďalej len „podporné obdobie“). Do podporného obdobia sa započítavajú aj predchádzajúce obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti, ak patria do obdobia 52 týždňov pred jej vznikom. Predchádzajúce obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti sa nezapočítavajú do podporného obdobia, ak nemocenské poistenie trvalo aspoň 26 týždňov od skončenia poslednej dočasnej pracovnej neschopnosti a poistencovi počas tohto obdobia nemocenského poistenia nevznikla dočasná pracovná neschopnosť. Do podporného obdobia sa nezapočítava obdobie nariadeného karanténneho opatrenia.

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v § 30e ods. 1 definuje posudzovanie zdravotnej starostlivosti na výkon práce u nasledovných skupín zamestnancov:

 • vykonávajúcich práce zaradené do 3. a 4. kategórie,
 • s opakovaným výskytom choroby z povolania pri rovnakej profesii na tom istom pracovisku, ktorého zdravotnú spôsobilosť vyžaduje osobitný zákon,
 • vykonávajúcich prácu zaradenú do 2., 3 alebo 4. kategórie, ak túto prácu nevykonával viac ako 6 mesiacov zo zdravotných dôvodov,
 • u podnikateľa (SZČO), ktorý nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva práce zaradené do 3. alebo 4. kategórie, alebo ktorého zdravotná spôsobilosť vyžaduje osobitný zákon,
 • u inej fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie na výkon prác zaradených do 3. alebo 4. kategórie, alebo ak jej spôsobilosť vyžaduje osobitný zákon,
 • so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A.

V závislosti od kategórie práce, do ktorej je zamestnanec zaradený, zákon definuje, aký lekár môže vykonávať lekárske preventívne prehliadky. V prípade, že ide o kategóriu 1 alebo 2, lekársku preventívnu prehliadku môže vykonať všeobecný lekár. V prípade, že ide o kategóriu 3 alebo 4, je potrebné, aby lekársku prehliadku vykonával lekár pracovnej zdravotnej služby s príslušnou špecializáciou podľa § 30e ods. 4 až 6 zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v § 30e ods. 9 definuje 5 typov lekárskych preventívnych prehliadok:

 • pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, tzv. vstupná lekárska prehliadka,
 • v súvislosti s výkonom práce, tzv. periodická lekárska prehliadka,
 • pred každou zmenou pracovného zaradenia, tzv. mimoriadna lekárska prehliadka,
 • pri skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, tzv. výstupná lekárska prehliadka,
 • po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, ak o to bývalý zamestnanec požiada, tzv. následná lekárska prehliadka.

 

Odpoveď je uvedená v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

Autor: M.Sc. Ing. Kristína Žilínková

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace interné firemné predpisy

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.