Rozšírenie okruhu činností detí do 15 rokov... novela Zákonníka práce od 1. marca 2021

Novela Zákonní práce od 1. 3. 2021 umožňuje, za určitých podmienok, pracovať aj fyzickým osobám, ktoré sú staršie ako 15 rokov a ešte nemajú skončenú povinnú školskú dochádzku.

Image55126

Novela zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) s účinnosťou od 1. marca 2021 rozšírila rozsah práce detí do 15 rokov alebo starších ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky aj o iné činnosti, ktoré sú uvedené v § 11 ods. 4 písm. a) až c) o písm. d), v zmysle ktorého platí, že práca fyzickej osoby vo veku do 15 rokov alebo práca fyzickej osoby staršej ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky je zakázaná, pričom fyzické osoby môžu vykonávať ľahké práce, ktoré svojím charakterom a rozsahom neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, ich ďalší vývoj alebo školskú dochádzku v činnostiach neuvedených v písmenách a) až c), ak ide o fyzickú osobu staršiu ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky.

Uvedená novela Zákonníka práce (ďalej ako „ZP“) v súlade s čl. 4 ods. 2 písm. c) smernice Rady 94/33/ES z 22. júna 1994 o ochrane mladých ľudí pri práci zabezpečuje, aby fyzické osoby, ktoré sú staršie ako 15 rokov, mohli vykonávať do skončenia povinnej školskej dochádzky okrem prác, ktorými sú účinkovanie alebo spoluúčinkovanie na kultúrnych predstaveniach alebo umeleckých predstaveniach, športových podujatiach, reklamných činnostiach aj iné ľahké práce, ktoré svojím charakterom a rozsahom neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, ich ďalší vývoj alebo školskú dochádzku a školské vyučovanie. Rozhodnutie o tom, či ide o „inú ľahkú prácu“, je zverené do pôsobnosti príslušného inšpektorátu práce, ktorý vydáva príslušné povolenie na základe žiadosti zamestnávateľa. Inšpektorát práce udelí individuálne povolenie s určeným rozsahom práce (počet hodín), ako aj podmienok, za ktorých sa bude práca vykonávať. Miestne príslušný inšpektorát práce predmetné povolenie vydá na základe dohody s príslušným orgánom verejného zdravotníctva (regionálny úrad verejného zdravotníctva). Ak zamestnávateľ nedodrží zákonom stanovené podmienky, príslušný inšpektorát práce mu povolenie odoberie. V tomto smere Slovenská republika v súlade s čl. 14 smernice Rady 94/33/ES prijala účinné a primerané opatrenia, ktoré sa uplatnia v prípade nedodržiavania ustanovenia prijatých na vykonávanie smernice Rady 94/33/ES.

Podľa znenia čl. 3 písm. b) smernice Rady 94/33/ES sa dieťaťom rozumie každá mladá osoba mladšia ako 15 rokov alebo osoba, na ktorú sa podľa vnútroštátneho práva ešte vzťahuje riadna povinná školská dochádzka.

Smernica Rady 94/33/ES v čl. 3 písm. d) definuje ľahkú prácu ako akúkoľvek prácu, ktorá vzhľadom na vnútornú povahu úloh, ktoré zahŕňa, a osobitné podmienky, za ktorých sa vykonávajú, zároveň:

  1. nedáva predpoklad, že by mohla ohroziť bezpečnosť, zdravie alebo vývoj detí a
  2. nie je taká, aby mohla ohroziť školskú dochádzku, ich účasť na príprave na povolanie alebo učebných programoch schválených príslušným orgánom alebo ich spôsobilosť mať úžitok z poskytovanej výučby.

Povinná školská dochádzka v SR aj po zavedení povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré sa však nepovažuje za jej súčasť, je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku, ak zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) neustanovuje inak. Podrobnosti povinnej školskej dochádzky a jej plnenia sú upravené v § 19 až § 22 školského zákona.

 

Príspevok je v skrátenom znení, celé znenie:

Rozšírenie okruhu činností detí do 15 rokov... novela Zákonníka práce od 1. marca 2021

 

NEPREHLIADNITE:

Novela Zákonníka práce účinná od 1. 3. 2021

Cieľom článku je priblížiť novelu Zákonníka práce č. 76/2021 Z. z. ako celok, vysvetliť dôvody a ciele zmeny a poskytnúť základne príklady pri jednotlivých zmenách.

OBSAH:

I. Úvod

II. Účinnosť zmien v Zákonníku práce

III. Výkon ľahkej práce [§ 11 ods. 4 písm. d) ZP]

IV. Definícia zamestnanca trvale starajúceho sa o dieťa (§ 40 ods. 11 ZP)

V. Predĺženie skúšobnej doby zo zákona – § 45 ods. 2 ZP

VI. Domácka práca a telepráca – § 52 ZP

VII. Výnimka z dočasného pridelenia medzi ovládanou a ovládajúcou osobou (§ 58a ods. 1 ZP)

VIII. Vek 65 rokov a dôchodkový vek ako výpovedný dôvod

IX. Pružný pracovný čas, pracovná cesta a iné skutočnosti, ktoré majú vplyv na voľbu začiatku a/alebo konca vykonávania práce (§ 89a ZP)

X. Dovolenka zamestnanca, ktorý sa trvalo stará o dieťa
(§ 103 ods. 2 ZP)

XI. Negatívne vymedzenie pojmu mzda (§ 118 ods. 2 ZP)

XII....

 

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace interné firemné predpisy

AUTOR

PhDr. Marek Havrila, PhD.

foto_havrila - orig..jpg

Ako odborný radca na oddelení odborných a metodických činností odboru školstva Okresného úradu  Prešov koordinuje odbornú činnosť v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, podieľa sa na riadení a kontrole výchovy a vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením na školách rôzneho druhu a typu. Zároveň vykonáva odborné špecializované činnosti a metodicko-konzultačné činnosti pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie a ostatných pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Uvedeným oblastiam sa venuje lektorsky i publikačne. Je konzultantom obsahu programu vzdelávania a učebných zdrojov – expert senior pre Národný program Teachers a externým expertom na metodické usmerňovanie v projekte Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie (VÚDPaP).

Dátum publikácie

26.03.2021

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.