Vyhľadávanie > Dôvodové správy
646 výsledkov
...
Právny stav od: 12. 5. 2021

Cieľom zákona je zavedenie výslovnej zákonnej možnosti pre členov zákonom zriadených komôr (napríklad Slovenská advokátska komora, Slovenská komora exekútorov, Notárska komora Slovenskej republiky) vykonávať svoje volebné právo a hlasovacie právo elektronickými prostriedkami, a v to čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. 

Právny stav od: 12. 5. 2021

Účelom zákona je zabezpečiť dofinancovanie opatrení zameraných na zmiernenie negatívnych následkov pandémie v roku 2021 ako aj ďalších výdavkov štátneho rozpočtu.

Právny stav od: 11. 5. 2021

Cieľom zákona je legislatívne upraviť možnosť prijímania niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie nielen vo výnimočnom stave a v núdzovom stave, ale aj v mimoriadnej situácii.

Právny stav od: 21. 4. 2021

Zákonom o ochrane hospodárskej súťaže dochádza k transpozícii smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1. Cieľom smernice je zefektívnenie vymáhania pravidiel hospodárskej súťaže v členských štátoch Európskej únie prostredníctvom zosúladenia právomocí úradov na ochranu hospodárskej súťaže, niektorých aspektov konaní týkajúcich sa ochrany hospodárskej súťaže, a tiež zavedením pravidiel medzinárodnej spolupráce medzi orgánmi členských štátov pri dožadovaní oznámenia dokumentov, pri vykonávaní inšpekcií a vymáhaní pokút.

Právny stav od: 18. 3. 2021

Cieľom právnej úpravy je pomôcť subjektom pôsobiacim v oblasti cestnej dopravy, ktoré čelia nepriaznivým dôsledkom mimoriadnej situácie spojenej s ochorením COVID-19, čo pre niektoré z nich môže mať negatívne alebo až likvidačné dôsledky. Cieľom zákona je tiež vytvoriť legislatívny rámec pre tvorbu schém štátnej pomoci a pomoci „de minimis“ Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ktorých cieľom bude podporiť podniky v odvetví cestnej dopravy, najviac zasiahnuté negatívnymi dôsledkami ochorenia COVID-19.

Právny stav od: 17. 3. 2021

Zákon upravuje prílohu č. 6 k zákonu č. 577/2004 Z. z. Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť a to rozšírením Indikačného zoznamu pre kúpeľnú starostlivosť o stavy po prekonaní ochorenia COVID-19.

Právny stav od: 26. 2. 2021

Zákonom sa realizujú zmeny týkajúce sa oprávnení colných orgánov pri kontrole plnenia povinností pri preprave peňažných prostriedkov v hotovosti.

Právny stav od: 26. 2. 2021

Zákonom sa spresňuje § 7 ods. 1 písmeno d) zákona č. 583/2004 Z. z. tak, aby bolo jasné, že mesto, mestská časť a obec môže použiť svoje prostriedky aj na údržbu komunikácií, ktoré sú verejne prístupné, ale nie sú zaradené do siete miestnych komunikácií.

Právny stav od: 26. 2. 2021

Cieľom zákona je tak prehodnotenie právnej úpravy upomínacieho konania podľa zákona o upomínacom konaní a konania o platobnom rozkaze podľa Civilného sporového poriadku v súvislosti s povinnosťou súdu prihliadať na postavenie žalovaného ako spotrebiteľa pri vecnom odôvodnení odporu a v dôsledku uvedeného posudzovať vecné odôvodnenie odporu miernejšie.

Právny stav od: 26. 2. 2021

Cieľom zákona je zrušiť povinnosť zabezpečiť vybavenie zberných vozidiel vážiacim systémom zaradeným do skupiny určených meradiel a spĺňajúcim požiadavky na určené meradlo.

...

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.